دوره اسکرچ آکادمی کدنویسی ابرکلاس

اطلاعات دوره

هزینه کل دوره ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد جلسات خصوصی ۳۶ جلسه
بازه‌ی سنی کلاس سوم تا ششم
دوره سی پلاس پلاس آکادمی کدنویسی ابرکلاس

اطلاعات دوره

هزینه کل دوره ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد جلسات خصوصی ۴۸ جلسه
بازه‌ی سنی کلاس هشتم تا دوازدهم
دوره پایتون آکادمی کدنویسی ابرکلاس

اطلاعات دوره

هزینه کل دوره ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد جلسات خصوصی ۳۶ جلسه
بازه‌ی سنی کلاس هفتم تا دوازدهم
دوره طراحی سایت

اطلاعات دوره

هزینه کل دوره ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد جلسات خصوصی ۳۲ جلسه
بازه‌ی سنی کلاس هفتم تا دوازدهم
دوره اسکرچ جونیور آکادمی کدنویسی ابرکلاس

اطلاعات دوره

هزینه کل دوره ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد جلسات خصوصی ۸ جلسه
بازه‌ی سنی شش تا نه سال
پله (برنامه‌نویسی بلوکی پیشرفته)

اطلاعات دوره

هزینه کل دوره ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد جلسات خصوصی ۳۶ جلسه
بازه‌ی سنی کلاس چهارم تا هفتم